”Bocken som trädgårdsmästare”

Massimo Introvigne har invalts i OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe).

Massimo Introvigne, grundare av CESNUR, medlem i extremhögerorganisationen Alleanza Cattolica och ordförande i det ockulta sällskapet International Transsylvanian Society of Dracula, är nu invald i OSCE. (Fler detaljer om Introvigne i Erik Rodenborgs utmärkta presentation nedan.)

OSCE är den största organisationen när det gäller att arbeta för och bevaka mänskliga rättigheter. Samtliga 56 europeiska länder plus USA, Kanada, Marocko, Israel, Japan, Sydkorea, Australien m fl är medlemmar. Vid OSCE:s möte i december 2010 fanns bl a Hillary Clinton, president Medvedev och premiärminister Berlusconi närvarande, vilket visar OSCE:s betydelse.

Om boken BEVINGAT (Albert Bonniers förlag) fanns i en internationell upplaga skulle man önska att alla som var på väg att fatta någon form av beslut tog en titt i boken i förväg. ”Bevingade” uttryck som att ”göra bocken till trädgårdsmästare”, ”sätta hunden att vakta korven”, ”Allt är inte guld som glimmar” m fl skulle förhoppningsvis mana till eftertanke.

OKUNSKAP är det enda rätta ordet för hur något sådant här kan få hända. Tänk så många felaktiga och förödande beslut som skulle kunna förhindras om människor i besluts- och urvalssituationer i tid tog reda på vilka ”lik i garderoben” som döljs bakom den glittrande ytan!


CESNUR och Massimo Introvigne

– Hur en akademisk respekterad organisation för studier av ”nya religiösa rörelser” har sina rötter i katolsk extremhöger.
Av Erik Rodenborg

Erik RodenborgUnder de senaste årtiondena har vi fått uppleva att de flesta akademiker som studerar ”nya religiösa rörelser” istället för att kritiskt analysera dem, i praktiken har agerat som deras försvarsadvokater. Anledningarna till att det blivit så är förmodligen komplexa. Men en del i bakgrunden till detta är organiserandet av nätverk för sektpositiva akademiker.

Det mest kända av dessa är italienska CESNUR (”Centro studi delle nuove religioni”, dvs Centrum för studiet av nya religioner). Det grundades 1988 av sociologen Massimo Introvigne. Det anses vara mycket respektabelt och tidningar hänvisar ibland till det när de ska redogöra för ”vetenskapens syn” på religiösa sekter. Det är förebilden för den svenska gruppen FINYAR (Föreningen för forskning och information om nya religiösa rörelser).

Adressen http://www.kelebekler.com/cesnur/eng.htm går till en hemsida benämnd ”CESNUR critical page”. Där finner man en oerhörd mängd information om CESNUR och framförallt om Introvigne, dess grundare. Introvigne har aldrig kunnat förneka de fakta som läggs fram här, annat än genom svepande, undanglidande kommentarer.

Massimo Introvigne är, förutom att vara grundare av CESNUR, medlem av den katolska extremhögerorganisationen Alleanza Cattolica. Före 1985 var han inte positiv till några sekter, förutom den han själv var medlem i. Han gav till exempel ut en mycket kritisk bok om Jehovas Vittnen där han beskrev denna organisation som totalitär. Hans källor var framförallt avhoppare. Man kan fråga sig vad som förändrades 1985. Svaret ligger i konflikten mellan Alleanza Cattolicas brasilianska moderorganisation TFP (Tradition, Familj, Egendom) och den katolska kyrkan i Brasilien.

TFP är en högerextrem katolsk organisation som driver en hård kamp mot de fattigas krav. Ett av dess främsta syften är att försvara godsägarna och bekämpa jordreformer. Den beskriver fattiga som kämpar för sin rätt som ogudaktiga och dåliga människor. TFP kallar sig själv stolt för ”kontrarevolutionär”.

Förutom sin politiska agenda är organisationen känd för sin extrema variant av Mariakult. Den hävdar att jungfru Maria en dag ska ta över den politiska ledningen i världen och krossa kommunismen. Inte nog med det – i hymner som sprids i organisationen hyllas sektgrundarens moder Lucilla som en modern motsvarighet till Maria, och i dessa hymner uppmanas hon, liksom Maria i katolska hymner, att be för oss.

Det här ledde till en konflikt med katolska kyrkan lokalt, och brasilianska biskopar började angripa TFP för att vara en kättersk sekt. Då ändrade TFP och Alleanza Cattolica sin inställning till sekter. Från och med 1985 började man publicera texter mot den s k antikultrörelsen där denna beskrivs som en marxistisk-freudiansk konspiration mot de sanna kristna. Antikultrörelsen blev den stora fienden, och Introvigne följde med i den nya linjen. Han grundade CESNUR, vilket han hyllats för i Alleanza Cattolicas tidning. FRI har också beskrivits som en antikultrörelse.

förebilden för den svenska gruppen FINYAR

Detta CESNUR är numera beryktat för sin konsekvent välvilliga inställning till i stort sett alla sekter de studerar, och för sin fientlighet mot avhoppare och antikultrörelser. Det är lite märkligt att se Introvigne, denne föregivet devote katolik, och akademiskt hyllade ”forskare”, numera nära samarbeta med anhängare till ockultisten Aleister Crowley, skriva välvilliga beskrivningar av satanistiska ritualer, och till och med bli ordförande i ett sällskap med namnet ”International Transsylvanian Society of Dracula”. Men grunden till denna metamorfos var hans koppling till den brasilianska extremhögergrupp, som i sitt försvar för de rika och i sin kult av sin grundare och dennes moder var beredd att ingå de märkligaste allianser.

Även INFORM och Eileen Barker ingår i gruppen sektpositiva akademiker och försöker bl a motarbeta FECRIS.


En bedräglig hemsida

– Om hur ”Religious Tolerance” försvarar elitistiska sekter och bortförklarar övergrepp
Av Erik Rodenborg

Det finns en hemsida som kallas Religious Tolerance.org. Dess internetadress är

www.religioustolerance.org

Den används ofta som referens i artiklar som behandlar nya religiösa rörelser, eller ”rituella övergrepp”. Den som besöker sidan utan förkunskaper får lätt intrycket att den är saklig och vetenskaplig. Dess tendens är lätt att beskriva. Med undantag för några så kallade självmordssekter, och några nynazistiska religiösa grupper, beskrivs i stort sett varenda religiös grupp som behandlas (och sidan innehåller tusentals artiklar om olika religiösa sekter/grupper) på ett så välvilligt sätt, att artiklarna nästan skulle kunna varit skrivna av de grupper som de beskriver.

Det gäller alla – från scientologerna till Familjen/ Guds barn, från satanister till Unification Church/ moonies. Några exempel: vad gäller Familjen/ Guds barn kan noteras det märkliga påståendet att det troligen förekommer mindre sexuella övergrepp mot barn i den organisationen än i samhället i övrigt. Det omfattande material från rörelsen från 1973 och kanske tio år framåt som öppet förespråkade sex med barn både bortförklaras och förnekas.

Vad gäller satanister använder sidan en metod som är vanlig inom de mer ”respektabla” satanistiska grupperna – alla satanister som begår våldsbrott eller övergrepp utdefinieras som varande ”psykotiska”, instabila, eller ”låtsas-satanister”, eller rena fantasiprodukter.

”Rituella övergrepp” utförda av satanister existerar naturligtvis inte alls, det är en ren folksägen.

Satanism är en respektabel lära, alltså kan satanistiska brott nästan definitionsmässigt inte existera. De som ändå begår dem är inga ”riktiga” satanister.

Scientologikyrkan presenteras på samma välvilliga sätt. På ett sätt som påminner om skrytet i rörelsens egna publikationer betonas för övrigt hur rörelsen är erkänd som en legitim kyrka i stora delar av världen, se

www.religioustolerance.org/scientol3.htm

Det ses som ett exempel på att myndigheterna i land efter land har insett att rörelsen är ”legitim” och ställs i kontrast mot ”antikultrörelsens” förföljelse.

För här kommer den stora paradoxen hos Religious Tolerance.org. Det finns nämligen enligt denna sida en typ av grupper som verkligen är destruktiva. De indoktrinerar, de är intoleranta, de kidnappar… Det är den så kallade ”antikultrörelsen”. (Dvs. organisationer som svenska FRI!) Om denna ”rörelse” kan man läsa på

www.religioustolerance.org/acm.htm

Och här kan man se, hur den intolerans, som redaktörerna anser sig vilja bekämpa, smyger in bakvägen. För den inställning hemsidan har till den s k antikultrörelsen, påminner mest av allt om den inställning som hemsidan påstår att denna ”rörelse” har till ”sekter”. Här finns inga nyanser, här finns inga välvilliga tolkningar.

Sådan är denna hemsidas logik. Om man kritiserar auktoritära metoder och manipulation hos vissa religiösa grupper, då är man ”intolerant”. Om man däremot försöker förinta motståndare med övernaturliga medel (”förbannelser” hos satanister, ”motböner” hos trosrörelsen!) är man det tydligen inte. Om man, som fundamentalistiska sekter, påstår att avhoppare kommer att hamna i helvetet, finns det ingen anledning att tala om intolerans. Om man däremot kritiskt diskuterar dessa gruppers förtryckande läror är man intolerant, och är kanske i färd med att planera kidnappningar…

Och när scientologerna talar om hur ”oroskällor” och ”suppressive persons” ska bekämpas – då är det inte tal om intolerans…

Religious Tolerance är inte en vetenskaplig sida. Det är en ovanligt skickligt gjord sektpositiv sida. Den bör studeras som fenomen, men absolut inte användas som en saklig källa om nya religiösa rörelser, ”rituella övergrepp” eller om ”antikultrörelser”.