MOTION 2010

2010-10-27 presenterade folkpartiet ett nytt förslag till riksdagsbeslut (motion 2010/11:Ub429). Utredningen I God Tro konstaterade redan för 13 år sedan stora brister i samhället när det gäller uppväxtvillkoren för barn i sekter. Sedan dess har uppdaganden i samband med tragedin i Knutby, i norska Rädda Barnens projekt GO-ON, i Charlotte Esséns bok SEKTBARN, Helena Löfgrens artiklar i Skolhälsovård, Per Kornhalls bok om Livets Ord och avslöjandena i TV om övergreppen mot en mängd barn i Jehovas Vittnen visat på nya exempel på barnens situation i manipulativa grupper.

Om och om igen pekar riksdagsledamöter på tydliga och självklara åtaganden som Sverige accepterat men inte efterlever. Sverige bryter såväl mot Barnkonventionen som mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det är en skam för Sverige som nation att inte ta itu med denna brist på handling, som drabbar så många barn. Inte bara riksdagsledamöter försöker förmå ansvariga politiker att sluta vända ryggen till och gömma sig bakom religionsfriheten fast övergrepp och kränkningar knappast handlar om religion – även Barnombudsmannen, psykiatrer, terapeuter och författare ifrågasätter bristen på åtgärder.

Läs hela motionen


MOTIONER 2009

Två nya viktiga riksdagsmotioner lades i oktober 2009 av Folkpartiet – 2009/10:So373, Utredning om barn i sekter respektive Miljöpartiet – 2009/10:So447, Stöd till människor som kränkts av nyandliga rörelser.

Vi välkomnar att Miljöpartiet nu har tagit ställning och agerat, och är tacksamma för Folkpartiets ihärdiga arbete för att få makthavarna att göra något åt problemen som åstadkoms av aktörerna i den s k ”nyandliga” branschen.

Liksom tidigare motioner om åtgärder kring sektproblem avslogs båda motionerna av såväl socialutskottet som av Riksdagen.

Läs hela motionerna: fp   mp

MOTION 2008

Barbro Westerholm

B. Westerholm
Foto Peter Knutson

Barbro Westerholm fortsatte under 2008 oförtrutet att kämpa för att få till stånd den nödvändiga kunskapen om den manipulation som sker under olika täckmantlar. Under den allmänna motionstiden september-oktober 2008 lade hon tillsammans med Liselott Hagberg och Lars Tysklind (alla fp) en ny motion:(som tyvärr avslogs i utskottet och av riksdagen)
Skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap (sekter), 2008/09:So230.

På grund av att inga åtgärder fortfarande vidtagits med anledning av det uppdagade behovet av kunskap och vård som framfördes i utredningen ”I God Tro” (SoU 1998:113) efterlyser och föreslår motionen:

1. En utredning för att klarlägga situationen för barn och ungdomar som växer upp i rörelser med manipulativt ledarskap

2. Inrättande av ett kunskaps- och forskningscentrum inom psykiatrin med samlad kompetens för personer som lämnat manipulativa rörelser

3. En utredning om hur arbetet kan organiseras för att förebygga att människor tar skada i manipulativa rörelser och hur man kan hjälpa dem som redan skadats

I motionen ges en detaljerad jämförelse med vad som hittills gjorts i t ex Tyskland, Belgien, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike, som visar på behovet av en enhet med uppgift att arbeta med frågor som rör manipulativa rörelser.

Läs hela motionen
Tre motioner med anknytning till psykisk manipulation har tidigare avgetts av tre riksdagsledamöter från Folkpartiet. Dessa tre personer arrangerade under våren 2007 ett seminarium om manipulativa rörelser för att söka svar på de frågor motionerna aktualiserar (se referat från seminariet). Man får hoppas att motionerna blir startskottet för en seriös politisk diskussion i regeringen isynnerhet.

Bakgrunden är följande:

Hösten 2005 väckte Folkpartiet och Miljöpartiet frågan om straff för ”otillbörlig påverkan”. Även på Läkarstämman i december 2005 med temat Psykisk ohälsa togs problemet med sekter och psykisk sjukdom/psykisk kris upp vid ett symposium (se referat från symposiet). Redan 2004 hade folkpartiet motionerat med förslag att regeringen bör inrätta ett kunskapscentrum för forskning om sekter. Men ordföranden i socialutskottet Gunilla Wahlén (v) tyckte att kunskapen i stället ska finnas på alla universitets- och socionomutbildningar och bollade frågan till Folkhälsoinstitutet. Vård- och omsorgsministern Ylva Johansson ville lägga ansvaret på landstingen och ansvariga läkare inom psykiatrin.

Under hela 2006 fram till valet undrade vi hur länge ansvariga ministrar m fl ska bolla problemet med manipulativa rörelsers osunda verksamhet och de smärtsamma spåren efter dem mellan sig eller till andra instanser. Ska vi få vänta lika länge som misshandlade kvinnor fick vänta innan sociala och juridiska myndigheter äntligen vaknade upp ur sin törnrosasömn? Fram till valet 2006 hördes inga livstecken från Folkhälsoinstitutet, landstingen eller andra politiker. Skulle vi våga hoppas på Alliansen? Kunde möjligen någon i den nya regeringen vara intresserad av att få igång någon aktivitet för att ge oss alla hoppet tillbaka – vi som utnyttjats, skadats och misshandlats för att vi varit i God Tro?
– Det finns kanske hopp!

Efter valet 2006 kunde vi glädja oss åt att få välkomna Barbro Westerholm tillbaka i riksdagen. Redan i oktober 2006 var hon igång. Här är utdrag ur hennes motioner.

* I betänkande 2005/06 SoU17, Hälso- och sjukvård, avslogs fp:s motion 2005/06:So245 lagd av Liselott Hagberg (fp) och Lars Tysklind (fp) ”med hänvisning till gällande ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommun på hälso- och sjukvårdsområdet.”

2007 lämnar Liselott Hagberg, Lars Tysklind och Barbro Westerholm ett nytt förslag till riksdagsbeslut (fp 1406) om ”ett rikscentrum med uppgift att samla och bygga upp kompetens för behandling och rehabilitering av patienter som lämnat manipulativa rörelser”.

* I betänkande 2005/06: JuU22 Straffrättsliga frågor avslogs våren 2006 två motioner om en ändring av brottsbalken i syfte att införa en straffbestämmelse om otillbörlig påverkan. I avslaget hänvisades till att flera remissinstanser som svarat på utredningen I God Tro avvisat ett sådant förslag. Regeringen delade remissinstansernas bedömning och förklarade att den inte avsåg vidta några åtgärder med anledning av förslaget.

2007 lämnar Liselott Hagberg, Lars Tysklind och Barbro Westerholm ett nytt förslag till riksdagsbeslut om att utreda en ändring av brottsbalken ”så att otillbörlig påverkan av människors fria vilja kan straffbeläggas”. I sin motion (fp 1407) poängterar de att man inte ska ”kunna bryta mot lagen med hänvisning till vad en religion eller en manipulativ ledare påbjuder” men tillägger att ”eftersom det rör sig om komplicerad lagstiftning bör den beredas av en särskild utredning så att de farhågor som framfördes i betänkandet 2005/06 JuU22 kan avvärjas.”

* Barbro Westerholm har dessutom den 25 oktober 2006 ensam motionerat om en modernisering av kvacksalverilagen (fp 1416). Kvacksalverilagen, ursprungligen (SFS 1960:409) ingår numera i Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 (1998:531). Fortfarande täcker lagen dock inte psykiska tillstånd. Lagen har också kritiskt ifrågasatts med anledning av utvecklingen inom den s k alternativa medicinen liksom av den växande floran av kommersiella institut, kliniker, kurer, terapier och påverkan på människors psykiska tillstånd. Där nämns som exempel också personlighetsutvecklingskurser och auktoritära och manipulativa rörelsers påverkan. Förslaget är att lagstiftningen mot kvacksalveri blir föremål för översyn ”i syfte att skydda människor mot psykisk påverkan utövad av personer som inte har läkarlegitimation eller motsvarande”.

Se även referat från debattinlägg i NSD den 13 oktober 2006.