Föreningen Rädda Individen, FRI, bildades 1984 och har sedan dess samlat kunskaper och bildat nätverk. Vi har arbetat ideellt som en stödförening för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. Vi har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser. Den 1 januari 2011 ombildade vi föreningen till en stiftelse, Stiftelsen FRI.

Vi fortsätter vårt arbete med att informera, hjälpa och stödja, och vill Du hjälpa till kan Du stödja Terapifonden med ett ekonomiskt bidrag.

FRI vill enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bevaka individens rättigheter. Enligt vår uppfattning berövar vissa rörelser och personer andra människors mänskliga rättigheter, t ex

  • Yttrandefriheten
  • Tankefriheten
  • Religionsfriheten

Genom information och utbildning försöker FRI förebygga att människor hamnar i destruktiva och manipulativa sammanhang.

Hur undviker man att hamna i en manipulativ grupp?

SE UPP MED
Överdriven vänlighet
Erbjudanden och inbjudningar
Kursreklam
och andra värvningsknep

Läs mer här om vad du ska se upp med

Hur kan man handla om en anhörigs eller väns liv styrs av en sådan grupp eller person?

RÅD
till den som har en närstående i en manipulativ rörelse, grupp eller sekt

Läs här om råd till anhöriga

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

Mer om FRI

FRI startade 1984 som en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. Vi har också gett stöd till avhoppare från sådana rörelser.

Den 4 september 2010 tog föreningen FRI på ett extra årsmöte beslutet att ombilda föreningen till en stiftelse. Skälen är flera: Ekonomin räcker inte till att hålla ett kansli öppet i tillräcklig omfattning. De som har behövt stöd och hjälp under de senaste åren har därför ofta fått nöja sig med att söka efter råd på olika, mer eller mindre seriösa organisationers hemsidor på nätet. Med begränsad ekonomi för att driva projekt har det också varit svårt att engagera styrelsemedlemmar att arbeta ideellt.

En stiftelse, som inte har några medlemmar, kräver mindre administration och kan drivas utan ett kansli. Styrelsearbetet minimeras och kräver ett fåtal ledamöter.

Stiftelsen FRI ger stöd och råd till avhoppare och anhöriga per telefon och via e-post och vid behov bistå avhoppare under rehabilitering ekonomiskt eller på annat sätt. Likaså erbjuder FRI information t ex i skolor samt försöker påverka politiker i Sverige och via den europeiska paraplyorganisationen FECRIS. Däremot arrangerar stiftelsen inte några möten och ger inte längre ut FRI-Brevet.

Vi fortsätter att som tidigare ge råd och sprida information på den här webbplatsen och hoppas att så många som möjligt hittar oss, när de söker hjälp eller information.

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

VILL DU BLI ETT STÖD?

Bäst gör Du det dels genom att sprida kunskapen om oss, dels genom att skänka pengar till Terapifonden. Fondens syfte är att bidra ekonomiskt till att finansiera den terapi som avhoppare oftast är i behov av efter att de lämnat en sekt eller annat förtryckande sammanhang.

Vi tar gärna emot Ditt bidrag till fonden – regelbundet (i stället för medlemsavgift) – eller ett engångsbelopp på

FRI:s plusgirokonto: 485 20 55-5

Har Du en vän eller anhörig som hamnat i eller är på väg in i en destruktiv rörelse? Eller har Du egen erfarenhet av någon manipulativ rörelse eller person och vill prata med någon som har liknande erfarenheter? Då kan Du få råd och information om Du kontaktar FRI.

Adress, mailadress telefonnummer och jourtider finns här.

FRI vill avslöja vissa rörelsers rekryteringsmetoder – som leder till förtryck, personlighetsförändring och ibland till ekonomisk ruin – liksom missbruket av religiösa, psykologiska och vetenskapliga begrepp. FRIHET är också ett begrepp som missbrukas – de propagerar för individens rätt att själv välja sin tro, men glömmer att tillägga att den ”frihet” som avses är ett påtvingat val av rörelsens livsåskådning och att all frihet (utom friheten att välja ledningens direktiv) upphör så snart man är engagerad i rörelsen.

FRI vill enligt FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bevaka individens rättigheter. Enligt vår uppfattning berövar vissa rörelser och personer människor deras mänskliga rättigheter, t ex:

Yttrandefriheten – Kritik är inte tillåten.

Tankefriheten – Människor manipuleras så att deras personlighet ändras och de följer ledarnas instruktioner om vad som är tillåtet att tänka. Vissa rörelser använder också tankestoppande tekniker.

Religionsfriheten – De rörelser som gör anspråk på att vara en religion lär anhängarna att endast de har sanningen. Medlemmarna hotas med att de lämnar Gud om de lämnar rörelsen. Rädslan för Guds straff kan därför hindra medlemmen att övergå till annan religiös grupp eller religion.

Den Fria Viljan byts till BEROENDE – På kort tid blir man socialt, känslomässigt och ekonomiskt beroende av rörelsen. I de flesta rörelser tillämpar man även tekniker som kan leda till upplevelser liknande dem som droger kan ge. Därför kan det bli lika svårt att lämna rörelsen som att sluta med droger.

Genom information och utbildning försöker vi förebygga att människor hamnar i manipulativa och destruktiva sammanhang. Att upplysa och avslöja tror vi är de bästa verktygen för att komma till rätta med dessa missbruk. Exempelvis genom att peka på att ett av ledarnas viktigaste budskap är att en hög omsättning måste vidmakthållas och att priserna måste höjas.

Ett gemensamt mönster
Genom att vi under många år haft tillgång till mycket av manipulativa rörelsers eget material och så många vittnen på deras inriktning, människosyn och indoktrineringsteknik har det gemensamma mönstret blivit mycket tydligt. Några gemensamma tecken som vi kunde se redan för 25 år sedan blir gång på gång bekräftade:

– alla manipulativa rörelser har tre olika skepnader:
en utsida som visas upp i PR-syfte och för    presumtiva medlemmar
en insida präglad av lögner och framgångsberättelser,    som visas för de egna hängivna medlemmarna
en dold insida som endast är känd för ett fåtal initierade
– alla påstår sig ha ”den rätta lösningen”, ”den enda sanningen” eller ”den äkta vetenskapen”
– trots olika rekryteringsmetoder har de samma mål och tillämpar, i ett senare skede, samma metoder för att nå målet: att medlemmarna blir villiga redskap för rörelsens tvivelaktiga syften
alla utnyttjar de den sociala tryggheten men lämnar sällan några bidrag till den!

Läs mera i häftet Mind Control

DET HANDLAR INTE OM RELIGION UTAN OM MANIPULATION

1. FRI startades och har drivits av personer med egen erfarenhet av hur manipulativa och destruktiva rörelser kränker och bryter ner människor psykiskt.

2. Över 600 avhoppare från olika rörelser har dessutom berättat för oss vad de varit med om. De är vår viktigaste resurs.

3. När man är med i en ”sekt” uppmanas man att köpa massor med skrifter, band etc och får högar med instruktioner och ”visdomsord” från ledaren. Mycket sådant material har FRI fått ta över från avhopparna.

4. Fenomenet ”cults” uppträdde tidigt i USA. Lycksökare och självutnämnda guruer slog sig ned i landet. Snart började resultatet av guruernas hämningslösa manipulation bli synlig på psykkliniker och hos seriösa terapeuter. Psykiatrin drog till sig forskare som kände att de borde studera och reda ut denna nya farsot.

De mest framstående forskarna var Dr Margaret Singer och Dr Robert J Lifton. Singer konstaterade redan under 1960- och -70 talen att personlighetsförändringar blev följden av manipulationen. Hon intervjuade över 3000 sektmedlemmar och assisterade vid 200 rättegångar. Bl a vittnade hon i fallet med bankråneförsöket 1976, då den rika arvtagerskan Patricia Hearst deltog. Patricia hade kidnappats av sekten som kallade sig ”The Symbionese Liberation Army”, som lyckats få henne att gå med på detta väpnade bankrån. Singer har i sin berömda bok ”Cults in our Midst” analyserat sambandet mellan ”cults and terrorism”. Dr Singer var tongivande i American Family Foundation (numera ICSA, International Cultic Studies Association). ICSA har gett oss mycket kunskap.

Andra framstående personer som varit av stor betydelse för FRI är Steven Hassan och Robert B Cialdini – se Litteratur. I Sverige var Lester Wikström pionjär inom området med sina böcker Nyandligt (1977) och Nya religioner mitt ibland oss (1982). Sedan dess har forskare och avhoppare från olika manipulativa sekter över hela världen skrivit böcker, avhandlingar och uppsatser, som visar utbredningen av manipulativa rörelser.

Liknande organisationer som FRI har etablerat sig runt om i världen sedan 1980-talet, med vilka FRI samarbetat och utbytt erfarenheter. Sedan 1994 är en av de viktigaste källorna till kunskap FECRIS, en internationell sammanslutning av organisationer som arbetar mot manipulativa rörelser, där FRI är medlem. 26 länder är numera representerade i FECRIS, som nu har fått status som rådgivare till Europarådet. Se även .

Föreningen FRI startade sin verksamhet 1984. Den bildades av en handfull anhöriga till människor som fastnat i scientologirörelsen. Efter ca 1 år anslöt sig anhöriga till medlemmar i andra destruktiva rörelser – Hare Krishna, Unification Church (nuvarande Familjefederationen/Moon-sekten) m fl. Efter några års arbete upptäckte vi att föreningar med samma inriktning hade bildats över hela världen och vi fick snart kontakt med de flesta av dem.

Våra viktigaste uppgifter:
– att ge stöd och information till anhöriga och vänner som drabbats av problem på grund av att någon närstående involverats i ett destruktivt sammanhang. En första kontakt tas oftast på våra kontakttelefoner. Under årens lopp har vi gett råd och stöd vid tusentals samtal på telefon och besök på kansliet i Stockholm. Många personer runtom i Sverige fungerar också som stödpersoner och informatörer. Vår hemsida har nu ca 2500 besök per månad.

– att dela med oss av den kunskap vi ackumulerar om destruktiv manipulation och föra kunskapen vidare. Vi har haft kurser, temadagar och samarrangemang med stift och församlingar och har konsulterats av socialkontor, psykkliniker, advokater, poliser och ungdomsorganisationer. På kansliet i Stockholm har vi även tagit emot skolelever som velat skriva eller hålla föredrag om manipulativa rörelser.

Under mer än 35 år har FRI uppvaktat ministrar, myndigheter och kyrkliga företrädare på hög nivå och haft kontinuerlig kontakt med riksdagsmän för att försöka åstadkomma insatser för de människor som far illa på grund av manipulativa och destruktiva grupper. Några riksdagsmän har faktiskt gjort stora insatser, framför allt Barbro Westerholm – se Riksdagsmotioner och SOU 1998:813 – liksom några ministrar, t ex Margot Wallström, då ungdomsminister, och Gertrud Sigurdsen, då socialminister, samt Bertil Werkström, då Ärkebiskop. Men tyvärr har inte någon långvarig eller permanent lösning åstadkommits.