Blev det ett genombrott på läkarstämman?

Temat på 2005 års läkarstämma var Psykisk ohälsa. Ett av symposierna, Sekter och psykisk sjukdom/psykisk kris, arrangerades av Svenska föreningen för medicinsk psykologi. Vid symposiet medverkade Göran Roth, överläkare och psykiater i Huddinge, Margó Ingvardsson, som står bakom utredningen ”I god tro – Samhället och nyandligheten”, Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri vid Göteborgs universitet, samt Henry Jablonski, psykiater och representant för Svenska föreningen för medicinsk psykologi.

Några av inläggen i korthet (Symposiet finns refererat i Läkartidningen nr 49, 2005):

Henry Jablonski inledde med att framhålla att sekter, eller manipulativa rörelser som han hellre ville kalla dem, är av många olika slag – förutom religiösa t ex pedagogiska, politiska, kommersiella, psykologiska, terapeutiska eller vetenskapliga. Dessa rörelser gillar inte kritik och bemöter den uteslutande med att kritiken är angrepp på religionsfriheten och åsiktsfriheten. Jablonski ville diskutera frågan vilket ansvar samhället har att skydda medborgarna från manipulativa rörelser, hur vi skall stötta människor som drabbas illa av dem och vilka problem som uppstår som psykiatrin kan avhjälpa.

Göran Roth upprepade påpekandet att sekter inte behöver vara av religiös art, de kan lika gärna vara t ex politiska. Och oavsett bakgrunden till patientens psykiska problem behövs ett professionellt omhändertagande. Det går inte att avfärda allvarlig psykisk ohälsa som ett religiöst problem bara för att grunden ligger i deltagandet i en religiös rörelse. ”De politiska och religiösa frågeställningarna ligger utanför mitt professionella kompetensområde. Men uttrycksformerna kan ligga inom psykiatrins område”, sa Göran Roth. Han liknade den destruktiva sekten vid en destruktiv parrelation. Roth drog en parallell med kvinnomisshandel. ”För ett antal år sedan var det inte självklart att samhället hade med det att göra. Det satt långt inne att få misshandeln att falla under allmänt åtal. Vi ska inte förbjuda män, inte heller religion, men vi har en skyldighet att lägga oss i destruktiva relationer” framhöll han. Han förordade att man bildar ett nationellt oberoende kunskapscentrum inom området.

Margó Ingvardsson, som står bakom utredningen ”I god tro – Samhället och nyandligheten” (SOU 1998:113) berättade om direktiven till utredningen att ingen statlig kartläggning av sekter fick göras och ingen informationskampanj mot utpekade rörelser fick ingå. (FRI protesterade då utredningen fick detta namn eftersom begreppet nyandlighet inte förekom i den utredning som riksdagen hade beställt och således kraftigt skulle begränsa utredningens avsikt och omfattning.)

Den tyngsta delen i utredningsarbetet, menade Ingvardsson, var att upptäcka hur svårt livet är för de barn som växer upp i apokalyptiska sekter som ständigt hotas t ex med att ”Jesus kommer inte att hämta dig till himlen”. Hon ansåg att religionen är minerad mark och trodde att det finns en rädsla hos politiker och samhälle för att behöva svara på frågan: När övergår hängiven tro till psykisk sjukdom? Är det när man tror att Gud skickar sms, eller när en kvinna låter viga sig till Kristi brud, eller redan vid tro på jungfrufödsel?

Eftersom ett språkbruk av typ pastor Greens blivit accepterat, kunde Margó säga: ”Företrädare för religiösa rörelser och religionsvetenskapen vill inte inse att det finns pastorer vars predikningar och trosuppfattningar växer till cancersvulster i människors hjärtan och själar.”

Jan-Otto Ottosson talade om sektrelaterade psykiska störningar.

Ottosson deklarerade att den religionspsykologiska forskningen är enig om att det inte finns någon speciell sektpersonlighet. Däremot existerar disponerande faktorer, t ex livskriser och andra situationsfaktorer som fungerar som riskfaktorer för att råka in i ett indoktrineringssyndrom. Det finns också många olika metoder att få människor att acceptera t ex religiösa och politiska budskap – massuggestion, avsiktlig manipulation, dvs indoktrinering, som leder till personlighets- och identitetsförändring.

Hans erfarenhet är att en del har goda minnen från tiden i sekten, medan en del far illa och en del far mycket illa. Han menar att gemensamt för sekter där människor far illa är karismatiska ledare som har gudomliga anspråk och uppenbarelser. De har krav på underkastelse och har en paranoid uppfattning om världen utanför. Ifrågasättande stämplas som synd och besatthet av demoner. Tvivel bekämpas och leder till en alltmer krampaktig övertygelse, som i extrema fall kan eskalera till självmord, rituella mord eller promiskuitet.

Ottosson konstaterar att psykiatrin inte har några rutiner för att ta hand om de personer från sekter som söker sig dit för att få hjälp. Om de hamnat i psykos kan man behandla psykosen men sämre är det med att åstadkomma rehabilitering. Reflektion och insikt behövs. (Avprogrammering är ett negativt ord.) Hur skall en rehabilitering hanteras? Samarbete mellan psykiatrin och tidigare sektmedlemmar plus själavård? Fungerar ibland men inte alltid.

Råden som Ottosson ger till anhöriga: Skaffa så mycket info som möjligt om sekten för att kunna bemöta, men argumentera inte. Ha alltid en öppen och välkomnande kontakt. Livet i sekten är hårt, så ett rejält mål mat och en skön säng är välkommet. Hoppas på återgång. Förr eller senare brukar det bli en vändning.

Kan man göra något i förebyggande syfte? Undervisning i etik och livsåskådning borde ge resultat. Att inpränta skepsis hos unga människor och få dem att inse att ingen kan ha monopol på sanningen. Hur kan man skydda barn? Hur ska vi förhålla oss till religiösa friskolor? Friskolornas mål är ju att lära ut sektens budskap och man vill börja så tidigt som möjligt, helst i förskolan. Räcker Skolverkets insatser i form av att föranmälda komma till skolorna på beställd tid?

De tre i panelen förordade alla en lag mot otillbörlig påverkan.

I den frågestund som följde ställde Per Swartling, f d medicinalråd, en fråga till psykiatrin: ”Hur ser ni på att koncentrera resurser till ett centrum där den enskilde psykiatern eller psykoterapeuten kan få hjälp att hantera fall med psykiska störningar av sektpåverkan? Ett centrum som inte är till för kunskap om sekter (och deras tros- föreställningar) inte heller enbart för behandling, stöd och rehabilitering utan för forskning. Det skulle underlätta omhändertagandet.”

Jan-Otto Ottosson som svarade instämmande uppmärksammade nog inte skillnaden mellan utredningens förslag till kunskapscentrum och den koncentration av sektrelaterad psykiatrisk specialistkompetens som Swartling efterfrågade. Han avslutade med att säga: ”Det här ämnet inspirerar också psykiatrin till självreflektion och till att fundera över våra egna sekteriska tendenser. Vad tar vi psykiatrer och psykoterapeuter för givet i våra mallar och vår nomenklatur?”

Henry Jablonsky tackade alla närvarande och avslutade symposiet med orden: ”Vi riskerar att offra demokratin på religionsfrihetens altare”.