UPPSATSER

Vill Du köpa något? Finns pris angivet, kan skriften köpas hos oss. Ring, skriv eller maila oss

”DU SKA INTE VARA EN DEL AV DEN HÄR VÄRLDEN”


En tematisk analys om barns erfarenhet av att växa upp i en sekt

Examensarbete i sociologi (kandidatexamen)
av Maria Sunnegårdh
Södertörns högskola
Institutionen för samhällsvetenskaper vt 2013

Syftet med studien var att utifrån en tematisk analys studera barns egna erfarenheter av att växa upp i en sekt. Jag ville också ta reda på hur barnen hanterar de problem som kan uppstå. Metoden som använts är datadrivet angreppssätt med utgångspunkt från tio berättelser skrivna eller berättade av före detta medlemmar i Jehovas Vittnen respektive Hare Krishna. Utifrån texterna har teman arbetats fram. Temana gäller skola, familj, fritid, välbefinnande och samhälle.

Det generella resultatet visar följande: De som växte upp inom Jehovas Vittnen upplevde utanförskap. De som växte upp inom Hare Krishna levde isolerat och beskriver bristande omsorg på flera områden. Rädsla är en återkommande beskrivning inom båda grupperna. Barnen hanterade problem som uppstod genom att ibland ljuga och bryta mot regler men lydde oftast och gjorde som de blivit lärda.

Redan i inledningen finns flera exempel på helt oacceptabla förhållanden som drabbar barnen i de rörelser uppsatsen handlar om. Det är upprörande att det i vårt land är tillåtet att nonchalera barns villkor och varken följa barnkonventionen eller ens ge dem samma rättigheter som vuxna. Vad har vi för lagar i det här landet?

Sekter av det här slaget anser sig stå över samhällets lagar och kan därför utsätta barnen för vilken kränkande behandling som helst. Eftersom detta får fortskrida måste således de som är ansvariga för svensk lagstiftning ha samma uppfattning. Uppsatsen beskriver så många väsentliga och upprörande omständigheter, så människor som är normalt funtade borde bli förtvivlade och reagera när de läser uppsatsen. Även lagstiftarna.

Inte ens de lagar som redan finns i Sverige tillämpas. Enligt reglerna inom Jehovas Vittnen får incest och våldtäkt inte anmälas till polisen utan skall meddelas församlingens äldste, som bedömer och eventuellt dömer den som är skyldig. Trots att många avhoppare vittnat om hur de blivit utnyttjade sexuellt har inga utredningar om detta blivit gjorda av polismyndigheten i Sverige. Att sexuella övergrepp inom Hare Krishna var vardagsmat i USA vet vi av det som skedde år 2000, då ett stort antal avhoppare från Hare Krishna gemensamt stämde sekten för sexuella och andra övergrepp som skett där under deras uppväxt. Men i Sverige har myndigheterna såvitt FRI känner till inte haft något intresse av att få insyn i och kontrollera hur det går till i slutna grupper här.

Läs/Skriv ut som PDF

TRYGGARE KAN INGEN VARA?
Fallstudier av individuell sårbarhet hos två unga vuxna som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas vittnen

Examensarbete i legitimations-
grundande utbildning i kognitiv beteendeterapi
av Helena Löfgren
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, vt 2013

Syftet med studien var att utforska utvecklingen av den individuella sårbarheten i form av tidiga funktionshinder hos unga vuxna, som vuxit upp i och sedan lämnat Jehovas Vittnen. Metoden som använts är djupintervjuer och sk skattningsinstrument, där emotionella kärnbehov ingår. Resultatet visar att de intervjuade personerna har utsatts för obevekliga normer och bestraffning, känt stor rädsla och inte fått möjlighet att vara autentiska.

Löfgren nämner den oenighet som råder mellan forskare om hur man skall se på den förändringsprocess som en person genomgår vid ett inträde i en grupp av samma typ som Jehovas Vittnen. I den efterföljande diskussionen tar Löfgren upp exempel på skillnader i de slutsatser som presenteras av forskare som har ett psykologiskt respektive sociologiskt perspektiv. Eileen Barker medger t ex visserligen i en studie av Unification Church (Moonrörelsen) 1984 att ”andliga discipliner” används för att förändra individen, men utelämnar den samtidiga massiva sociala påverkan. Det är alltså kombinationen av andlig och massiv social påverkan som blir förödande för den psykiska hälsan.

Fler exempel ges på tidigare redogörelser där helt olika slutsatser dragits – Esséns (2008) respektive Frisks (1998) om gruppen Familjen/Guds Barn.

Inom den sociologiska forskningen tar man t ex inte ställning till om något är bra eller dåligt, medan den psykologiska forskningen söker symptom, orsakssamband och behandling.*)

Helena Löfgren, som har klinisk erfarenhet och egen erfarenhet av medlemskap i en liknande grupp, uppmanar nu till mer forskning om barns uppväxtmiljö och rättigheter. Hon menar att hennes studie kan ses som en början till att fylla en kunskapslucka om hur barn påverkas av en sluten auktoritär religiös kultur och visar behovet av vidare forskning, vilket vi instämmer i.

*) Kommentar: Forskare som har ett sociologiskt perspektiv har som regel en cynisk attityd till effekterna och bortser från att människor är varelser med själ och känslor. Grundläggande forskning bör göra nya upptäckter och föra ämnet framåt. Sociologisk forskning får inte bedrivas utan hänsyn till tillämpningarna, dvs till hur den skulle kunna ge verktyg till förbättringar för dem som är berörda.

Läs/Skriv ut som PDF

OTILLBÖRLIG PÅVERKAN?

Examensarbete 20 poäng (D-uppsats) i psykologi av Håkan Järvå
Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, ht 2004

Uppsatsen har två syften: att bidra till en psykologisk definition av begreppet otillbörlig påvekan samt försöka avhjälpa den bristfälliga kunskap som professionella har om lämplig behandling av personer som varit med i någon s k ”nyandlig” rörelse.

Järvå beskriver metoderna för påverkan som tillämpas inom de olika grupperna. Redogörelsen för t ex scientologernas olika indoktrineringsprogram (som alla har ”Project Force” i sitt namn) ger obehagliga associationer till de bilder som visats i TV på irakiska ungdomar som förnedras av ”fredsbevarande” soldater. I sin diskussion om rättsliga aspekter på begreppet ”otillbörlig” hänvisar Järvå till Peter Nobel, som påpekar att domstolarna är vana vid begreppet och att flera länder redan har ”otillbörlig påverkan” i sin lagstiftning.

Pris 100.-