Stiftelsen FRI:s pris för viktiga insatser till människors frihet

FRI:s styrelse utdelar sedan 2007 en årlig utmärkelse bestående av ett diplom, som delas ut vid en enkel ceremoni, till en person som gjort betydande insatser mot följderna av sekteristisk manipulation.

Priset för år 2018 har tilldelats Birgit Lidros med motiveringen:

Birgit Lidros har under en lång följd av år oförtrutet arbetat för att upplysa om manipulativa sekters verksamhet och hjälpa personer, som direkt eller indirekt drabbats av dessa rörelser. Hon hör till de tidiga och långvariga medlemmarna i Föreningen Rädda Individen. Birgit Lidros har gjort avgörande insatser vid olika rehabiliteringsläger för avhoppare, som föreningen arrangerat, och från föreningens kansli, som hon en tid förestod, har hon genom åren upplyst, stöttat och hjälpt väl över tusen hjälpsökande.

 

Tidigare pristagare är:

Gunilla Grimståhl (2017)

Gunilla Grimståhl med motiveringen: Gunilla Grimståhl har i mer än två decennier oförtrutet arbetat för att upplysa om manipulativa sekters verksamhet och hjälpa personer, som direkt eller indirekt drabbats av dessa rörelser. Trots långa resor har hon under hela den tiden varit en drivande kraft i föreningen ROS i Göteborg. Under en tid arbetade hon med samma frågor även på Föreningen Rädda Individens kansli i Stockholm.

Åke Wiman (2016)

Åke Wiman har under mer än tre decennier arbetat för att upplysa om sektmanipulation och begränsa skadeverkningarna av de destruktiva sekternas verksamhet. Ibland, men oftast inte, har detta skett i samverkan med FRI. Han har många gånger räddat människor ut ur sekternas klor, och arbetet har varit så framgångsrikt, att han tidvis varit som en demon för  främst scientologisekten.

Håkan Järvå (2015)

Håkan Järvå har ingående kunskaper om manipulation efter femton år i scientologsekten. Denna erfarenhet sporrade honom att utbilda sig till legitimerad psykolog för att kunna hjälpa andra. I mer än tio år har Håkan Järvå drivit frågor om och själv arbetat med rehabilitering av psykiskt misshandlade människor.

Genom föredrag och i viktiga skrifter har han spritt kunskap om sekternas manipuleringsmetoder samt försökt avhjälpa den bristfälliga kunskap som råder om hur personer som varit utsatta för psykisk manipulation ska bemötas.

Helena Löfgren (2014)

Helena Löfgren har unika kunskaper om manipulation efter två år i en sekt i USA. Denna erfarenhet och möten med människor med liknande upplevelser sporrade henne att skaffa en gedigen teoretisk utbildning för att kunna hjälpa andra. I mer än tjugo år har Helena Löfgren hjälpt människor och drivit frågor kring social påverkan, hållit otaliga föreläsningar och många gånger medverkat som sakkunnig i massmedier.

Helena Löfgren har fyllt den kunskapslucka, som professionella terapeuters bristande egna erfarenheter utgör.

Valdemar Kristensen (2013)

Valdemar Kristensen har i nära tre decennier oförtrutet arbetat för att upplysa om manipulativa rörelsers verksamhet och hjälpa personer som drabbats av dessa rörelser. Han har under en lång följd av år ideellt arbetat mer eller mindre heltid på Föreningen Rädda Individens kansli för att informera och stötta människor, som lämnat olika destruktiva sammanhang, och dessa personers närstående. Han har också upplåtit sitt hem för avhoppare som stått utan bostad och övrigt socialt sammanhang.

Gudrun och Per Swartling (2012)

Gudrun och Per Swartling har under decennier tagit emot och lyssnat till många före detta medlemmar av olika sekter. De har osjälviskt upplåtit sitt hem till avhoppare för att kunna hjälpa dem att stå på egna ben med egen vilja och fatta egna beslut.

De har med egen forskning om sektrelaterade psykiska problem som grund, representerat Sverige vid internationella konferenser.

Harriet Svenhard och Olov Wall (2011)

Harriet Svenhard och Olov Wall grundade 1984 FRI-Föreningen Rädda Individen och har allt sedan dess arbetat oförtrutet både med att hålla föredrag och kurser samt skrivit ett oräkneligt antal artiklar för att upplysa och påverka politiker och den allmänna opinionen om manipulativa grupper. Den personliga hjälpen till individuella personer har också varit en ledstjärna.

Margó Ingvardsson (2010)

Margó Ingvardsson har under en lång följd av år arbetat för att synliggöra de manipulativa gruppernas rätta jag och förmå makthavare att ta sitt ansvar för att positiva åtgärder kommer till stånd.

Som ansvarig för den utredning som ledde fram till Riksdagens betänkande I god tro har Margó Ingvardsson ihärdigt, med kraft och civilkurage visat, dem som inte visste eller har sett men tvivlat, att något måste göras åt de problem som dessa grupper skapar för individen och samhället.

Charlotte Essén (2009)

Charlotte Essén har länge intresserat sig för människor som är i behov av hjälp. Behov som samhället inte räcker till för eller inte vill se. Det har resulterat i två böcker om stödjande grupper: ”Samtal i självhjälpsgrupp” (2003) och, som medförfattare till ”Stödgrupper för barn och ungdomar” (2008).

Mest bekant har hon dock blivit för boken ”Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset”, som kom ut förra året. Boken väckte stor uppmärksamhet när den kom, och författaren har bjudits in att delta i seminarier och hålla föredrag på många platser runt om i landet.

Under många år har hon skaffat sig en djup kunskap om och satt fokus på dem som inte kan försvara sig själva, barnen i sekter. I långa intervjuer med svenska ungdomar som vuxit upp i olika totalitära sekter visar hon hur illa barn ofta blir behandlade i dessa slutna grupper och den svåra situation de befinner sig i.

Barbro Westerholm (2008)

Barbro Westerholm. Ingen kan vara mer förtjänt än hon. Hon har genom alla år envetet arbetat för de svaga i samhället och bland annat riktat uppmärksamheten mot de problem som de manipulativa grupperna skapar. Hon är den som genom motioner i riksdagen fick till stånd den statliga utredning som mynnade ut i rapporten ”I God Tro – samhället och nyandligheten”. I riksdagen arbetar hon nu tillsammans med några andra folkpartister för att samhället skall stödja forskning om manipulativa grupper ur ett psykologiskt perspektiv och ta sitt ansvar för människor som drabbas av sådana grupper.

Peter Brych (2007)

Peter Brych från Göteborg mottog, som första pristagare av FRI:s utmärkelse, diplom och stipendium för sin oförtröttliga kamp mot scientologin och dess olika frontorganisationer.

Peter Brych har visat ett mod och ett civilkurage utöver det vanliga och tagit strid för det mest självklara, vår rätt att tänka själva och forma våra egna liv.  Peter Brych har med sitt arbete nått stora framgångar hos politiker och massmedia för att väcka opinion mot sekter som infiltrerar skolor och det politiska etablissemanget.