Kunskapsbrist

Många är de som konstaterat att det fortfarande råder en enorm brist på kunskap när det gäller manipulation och manipulativa rörelser. Inte minst drabbar denna okunskap alla dem som utsätts eller har utsatts för manipulation. Många tragedier och mycket onödigt lidande skulle kunna undvikas om denna kunskap fanns åtminstone hos berörda myndigheter och inom vården.

Under det senaste decenniet har intresset för människors hälsa ökat mer och mer och Må-Bra-recepten duggar tätt över samhället. Men för den som hamnat under manipulativt inflytande finns inga recept.

Regeringens utredning (se SOU1998:113) bekräftade denna brist på kunskap, men fortfarande, finns ingen kunskap hos t ex vården, socialtjänsten, domstolsväsendet, polisen, skolan eller andra myndigheter. Och de flesta politiker undviker problemet på samma sätt som de gjorde i många år med problemet kvinnomisshandel. Ändå efterfrågas kunskaper från olika håll när man ställs inför svåra beslut utan adekvata kunskaper eller tvingas agera utan att förstå problemet. Och den som behövde hjälp blev i stället kränkt eller skadad igen. Hur länge ska det få vara så?


Regeringens brist på engagemang

Efter att FRI i många år försökt att få hjälp till dem som på grund av problem som framkallas av manipulativa grupper, tändes ett hopp när Barbro Westerholms motion från 1994 om kränkning av den fria viljan och dess hälsomässiga följder antogs av riksdagen 1996. Regeringen fick i uppdrag att utreda vårdbehovet. Utredningen, som avslutades 1998, bekräftade bristen på kunskap inom vården om hur man bäst hjälper dessa människor. I utredningens betänkande SOU 1998:113 gav psykvården exempel på väl fungerande kriscentra för andra typer av kriser. FRI anser att dessa kriscentra efter utbildning om våra problem mycket väl skulle kunna fungera för de behov vi har, om behandlingen kompletteras med rehabilitering.

Betänkandet gick ut på remiss 1999. Ett 30-tal instanser, däribland FRI, yttrade sig om förslaget. Men trots utredningen – som varade i mer än ett år, hade tre personer knutna permanent till sig och minst ett tiotal konsulter i arbete och säkert kostat mycket pengar – blev resultatet ”Ingen åtgärd”.

I prop 2000/2001:1 deklarerar socialministern att inga särskilda åtgärder behövs för att hjälpa människor som utsatts för manipulation och kränkning. Ett förslag om en ny straffbestämmelse om otillbörlig påverkan, som utredningen också föreslagit, lämnades även utan åtgärd. Endast den del som rör ”reglering av fristående skolor” beaktades och bakades in i en annan utredning inom utbildningsdepartementet. Och värst av allt: Barnens situation i manipulativa rörelser nämns över huvud taget inte, trots att ett helt kapitel på 52 sidor i betänkandet ägnades åt ”barn som växer upp i nyandliga rörelser”! Barn behandlas illa och utnyttjas grovt i dessa rörelser, inte alltid sexuellt, men fysiskt, psykiskt och socialt.

Avhoppare och anhöriga, som är i behov av professionell vård och rehabilitering, hade sett fram emot att äntligen få hjälp (se Rehabilitering). FRI hade liksom enskilda medlemmar och avhoppare lagt ned ett stort arbete för att visa och förtydliga behoven. Vi har under åren även framlagt våra problem vid besök hos socialministrar, justitieministrar, skol- och utbildningsministrar, ungdoms- och kyrkoministrar.

2004 motionerade Folkpartiet t ex om att regeringen borde inrätta ett kunskapscentrum för forskning om sekter. Men dåvarande ordföranden i socialutskottet Gunilla Wahlén (v) tyckte att kunskapen i stället ska finnas på alla universitets- och socionomutbildningar och bollade frågan till Folkhälsoinstutet. Vård- och omsorgsministern Ylva Johansson ville lägga ansvaret på landstingen och ansvariga läkare inom psykiatrin.

2005 väckte Folkpartiet och Miljöpartiet frågan igen om straff för ”otillbörlig påverkan”. (Se även referat från Läkarstämman i december 2005 under rubriken ”Debatter och konferenser”).

2007 fick vi en ny regering. Ett nytt förslag till riksdagsbeslut (fp 1406) lämnades då av Liselott Hagberg, Lars Tysklind och Barbro Westerholm om ”ett rikscentrum med uppgift att samla och bygga upp kompetens för behandling och rehabilitering av patienter som lämnat manipulativa rörelser”.

Under året lämnade samma personer in ännu ett förslag till riksdagsbeslut om att utreda en ändring av brottsbalken ”så att otillbörlig påverkan av människors fria vilja kan straffbeläggas” (fp 1407).

Nya motioner och protester har i många år framförts av ett antal riksdagsledamöter. Vi får hoppas att flera protesterar och att hjälpen kommer någon gång i framtiden.

Men frågan är hur länge ansvariga ministrar m fl ska bolla problemet med manipulativa rörelsers osunda verksamhet och de smärtsamma spåren efter dem mellan sig eller till andra instanser. Ska vi få vänta lika länge som misshandlade kvinnor fick vänta innan sociala och juridiska myndigheter äntligen vaknade upp ur sin törnrosasömn?
Läs även medias kritik.

Om FRI:s syn på innehållet i betänkandet SOU 1998:113 – ”Utredningen om samhällets stöd till människor som av särskilda skäl befinner sig i psykiska kristillstånd” se KULT.